februari 7, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Vraag en Antwoord: Overheidsopdrachten en PPS voor havens en terminals in Nederland

Algemene inkoop en PPP

Wet

Is de Aanbestedings- en PPS-wet algemeen of specifiek?

De wet met betrekking tot aankopen in Nederland is gebaseerd op de Europese richtlijnen van 2014/23 / EU, 2014/24 / EU en 2014/25 / EU, en de Nederlandse Aanbestedingswet 2012 (zoals gewijzigd op 1 juli 2016) en zijn vertegenwoordiging Wet en richtlijnen.

Met betrekking tot havenontwikkeling zullen bepaalde specifieke bepalingen op basis van Order 2014/25 / EU (Speciale Sectoren) ook van toepassing zijn op aankopen van havenontwikkeling.

Er is in Nederland geen alomvattend wettelijk kader voor publiek-private samenwerkingen (PPS). PPS-projecten worden veelal op basis van een bestaande aanbestedingswet aanbesteed. Nederlandse pps-projecten worden in het algemeen beheerst door gestandaardiseerde ontwerp-bouw-financiën-onderhoud (-uitvoering) (DBFM (O))-contracten (versie 5.0).

Voorstel beoordeling

Kan de overheid of het betrokken Havenbedrijf voorstellen voor havenprivatisering / PPS in overweging nemen anders dan als onderdeel van een formele aanbesteding?

Er zijn geen specifieke regels voor het privatiseren van Nederlandse staatsbedrijven. Voor de verzelfstandiging van het Havenbedrijf hoeft geen formele aanbesteding te worden gedaan. Eigendommen die voorheen eigendom waren van de lokale overheid kunnen permanent worden overgedragen of verhuurd aan het nieuw opgerichte onafhankelijke havenbedrijf, maar de overheid behoudt het volledige eigendom van het nieuw opgerichte geprivatiseerde Havenbedrijf in Rotterdam.

Samenwerkingsinspanningen en aanbiedingscriteria

Met welke criteria wordt rekening gehouden bij het toekennen van havenconcessies en havenjoint venture-overeenkomsten?

Van de vele aanbestedingsprocedures is het gunningscriterium de economisch meest gunstige inschrijving. Veelgebruikte randvoorwaarden voor het toekennen van een plan zijn de prijs (netto contante waarde), het risicobeheersingsplan en de waarde van een deel van de in de aanbestedingsrichtlijnen genoemde risico’s (lijstrisico’s) die door de private sector worden geaccepteerd. De toekenning van havenconcessies en havenjoint venture-overeenkomsten wordt vaak bepaald door de relevante havenautoriteit of regelgevende instantie. Zo heeft Havenbedrijf Rotterdam in het kader van een landaanwinningsproject uit de Noordzee (Maasvlakte II) de volgende criteria gehanteerd bij de concessie van een containerterminal:

  • Inclusief financiële veilingen, blokgaranties en omzetprognoses (40 procent);
  • Bedrijfsplan; Met andere woorden, de hoeveelheid nieuwe lading die naar de nieuwe terminalhaven wordt aangetrokken (25 procent);
  • Veilingconsistentie (20 procent) inclusief percentages gebruikte spoor-, vrachtwagen- en binnenvaartsystemen; En
  • Terminal feedback over de prestaties en kwaliteit (15 procent) van de voorgestelde terminal.
READ  Dementie op jonge leeftijd in geheugenklinieken in Nederland: PRECODE-GP

Voorbeeldcontract

Is er een model PPS-contract voor havenprojecten? In hoeverre mag het openbaar lichaam afwijken van zijn regels?

De Nederlandse overheid kiest er tegenwoordig voor om grote openbare werken en vervoersinfrastructuurprojecten uit te voeren volgens DBFM(O)-afspraken. Alle onderdelen die te maken hebben met het ontwerp, de uitvoering en het onderhoud van een bouwproject maken integraal onderdeel uit van een contract. De uniciteit van het design-build-finance-maintenance (DBFM)-contract wordt overgedragen aan de financiële aannemer van het bouwproject in ruil voor regelmatige betalingen gedurende de contractperiode. Omdat er een verband is tussen de doorlooptijd van het gepercipieerde werk en de economische levensduur, wordt het contract meestal voor een lange periode (20 tot 25 jaar) uitgevoerd.

Een consortium is in de meeste gevallen aangesloten bij de regerende partij (overheid) als Special Purpose Vehicle (SPV) om de havenontwikkelingsovereenkomst af te ronden en uit te voeren. Een SPV is een particuliere onderneming met beperkte passiva gefinancierd door banken en aandelenkapitaal of leningen van de overheid, die allemaal gelijk zijn aan de aandelen van de onderneming. Het kan gezegd worden dat het exploiteren van de haven een interessante business is geworden die de aandacht trekt van grote investeringsgroepen en beheerders van aandelenfondsen.

De Nederlandse overheid heeft de standaard DBFM-modelovereenkomst vrijgegeven voor grote infrastructurele projecten op initiatief van de rijksoverheid, maar het staat partijen vrij om van dit model af te wijken. Daarnaast zijn er richtlijnen die een beslismodel geven of een project verenigbaar is met PPS en DBFM. Recent hebben ook lokale overheden de lichte vorm van DBFM getest voor kleine havenontwikkelingsprojecten.

Voor bestaande havengebieden passen de betrokken havenautoriteiten de vaste voorwaarden toe in hun onderhuurovereenkomsten.

Goedkeuring

Welke goedkeuringen van de overheid zijn vereist om de Port PPP-overeenkomst binnen uw rechtsgebied te implementeren? Vereist dit specifieke wetgeving binnen uw rechtsgebied?

Voor de uitvoering van het project kunnen verschillende vergunningen nodig zijn met betrekking tot milieu-, constructie- en arbonormen. Volgens de DBFM-overeenkomst moet een rijksoverheid goedkeuring krijgen van de minister van Financiën. In sommige gevallen kunnen grote door de overheid gefinancierde projecten in de Europese context als overheidssteun worden beschouwd en in deze gevallen moet goedkeuring worden verkregen van de Europese Commissie voordat er significante overheidsinvesteringen in havengebieden worden gedaan. In mei 2017 werd echter de regelgevende (EU) nr. Het toepassingsgebied van 651/2014 werd uitgebreid tot havens. Overheidsinvesteringen tot மில்லியன் 150 miljoen in havens en tot மில்லியன் 50 miljoen in binnenlandse havens kunnen nu worden gedaan zonder toestemming van de Europese Commissie.

READ  Rechtstreekse aankopen in de Verenigde Staten om zich uit Nederland te bevrijden

projecten

Op welke basis worden binnen uw rechtsgebied over het algemeen havenprojecten uitgevoerd?

Relatief grote projecten kunnen worden uitgevoerd als DBFM(O)-projecten. Andere projecten kunnen worden uitgevoerd als een klassieke overheidsopdracht voor werken, een ontwerp-bouwproject of een ontwerp-gebouw-onderhoudsproject.

Duur van de duur

Is er een minimum- of maximumperiode voor haven-PPP’s in uw rechtsgebied? Wat is het gemiddelde woord?

Er is geen minimum- of maximumtermijn voor concessies of PPS’en. U kunt een aflossingsvrije periode van 60 jaar aanvragen op een aanbieding voor een zeer groot project, waar een grote investering vanuit het bedrijfsleven mee gemoeid is, zoals de nieuw aangelegde Maasvlakte II. Concessies en huurovereenkomsten in havengebieden lopen doorgaans af in 20 tot 30 jaar. Overheidsinstanties hebben in principe de vrijheid om de termijn te bepalen. Als het aanbod echter niet in verhouding staat tot de door de houder te doen investering, kan een periode als te lang worden beschouwd (zie HvJ 9 maart 2006, C-323/03, Commissie tegen Spanje)

Op basis waarvan kan de termijn worden verlengd?

In principe kan de termijn verlengd worden indien het bod wordt ingewilligd, maar dit is geen standaard aanpak.

Betalingsstructuren

Welke tariefstructuren worden in uw rechtsgebied gebruikt? Zijn ze onderhevig aan planning?

Ten aanzien van grondpacht in bestaande havengebieden verhuurt of onderverhuurt het Havenbedrijf gronden in het havengebied aan particuliere bedrijven. Op basis van die huurovereenkomsten kan het Havenbedrijf een gebruiksvergoeding in rekening brengen voor het terrein (vast per vierkante meter of per meter lengte) en voorzieningen (indien van toepassing). Deze vergoedingen kunnen onderhevig zijn aan concessies die specifiek zijn overeengekomen met de havenautoriteit. Over het algemeen wordt de agressievergoeding jaarlijks aangepast aan de inflatie. Aanbiedingen voor haventerminals kunnen vrachtafhandelingskosten bevatten (inkomstendeling).

READ  Nederland Recotta Boys Market - Industriële IT

Daarnaast kunnen havenautoriteiten havensaldi verzamelen voor het verlenen van diensten, die worden berekend op basis van meerdere variabelen zoals totale tonnage, scheepstype en ladingtype. De scheepsbalans of liggeld, drijvende balans en dolfijnbalans zijn gebaseerd op een vaste lading per strekkende meter (overall lengte) van het schip. De afvalheffing is gebaseerd op het vermogen van de hoofdmotor van een schip; Afvalbijdrage is aftrekbaar als aan veel eisen wordt voldaan.

Exclusiviteit

Geeft de overheid garanties over haven-PPS of uniciteit aan de havenexploitant?

Over het algemeen geeft de overheid geen garanties. Een concessie-, lease- of subsidiaire leaseovereenkomst geeft uiteraard exclusiviteit aan een havenexploitant voor de duur van de lease-, lease- of onderhuurovereenkomst.

andere prikkels

Bieden de overheid of het Havenbedrijf andere prikkels aan investeerders in havens?

Rotterdam Port Fund (RPF) is een onafhankelijk investeringsfonds dat eind 2016 is opgericht. Het is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en vier particuliere investeerders. RPF investeert in snelgroeiende bedrijven die deel willen uitmaken van de transitie naar een toekomstige haven. De vijf investeerders haalden samen zo’n 50 miljoen euro op in het fonds. Ze willen snelgroeiende en innovatieve bedrijven financieren die banden hebben met de havensector. Het Havenbedrijf Rotterdam wil de energieconversie versnellen: de transitie van havens die zich richten op fossiele brandstoffen naar het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Bedrijven die investeren in de havens van Rotterdam en Amsterdam worden financieel gestimuleerd. Dit gebeurt op persoonlijke en op maat gemaakte basis, afhankelijk van de business case. Hiervoor kunnen havenbeambten gebruikmaken van de hen ter beschikking staande prijsbepalingsmethoden. In de havengebieden van Rotterdam en Amsterdam wordt geen grond meer gegeven aan bedrijven die een negatieve impact hebben op het milieu of zich richten op de op- en overslag van fossiele brandstoffen.