februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederlands plan voor biologische landbouw valt tegen – Atlantic Sentinel

Minister van Landbouw Piet Adema bezoekt een boerderij in Bodegraven, 11 oktober (LNV)

Minister van Landbouw Piet Adema trekt in 2023 en 2024 26 miljoen euro uit om de transitie naar biologische landbouw te versnellen.

Het geld blijft achter bij de 35 miljoen euro per jaar die de Nederlandse boerenlobby LTO had gevraagd. Het is een druppel op een gloeiende plaat in vergelijking met de 1 miljard euro die Nederlandse boeren jaarlijks aan nationale en EU-subsidies ontvangen. voor de helft waarvan gaat naar de productie van zuivel en vlees.

Adema zou 6 procent van de EU-subsidies naar biologische landbouw sluizen. Het is de bedoeling dat het aandeel van de biologische landbouw in 2030 stijgt van 4 naar 15 procent, wanneer het doel van de Europese Commissie is om in de hele EU 25 procent biologische landbouw te hebben.

Boeren kunnen niet zonder hulp overstappen

Het vergroten van het aandeel biologische landbouw is een van de oplossingen van de overheid voor de landbouwcrisis in Nederland. Hoge uitstoot van ammoniak uit de intensieve veehouderij (in de EU heeft alleen Malta een hogere uitstoot per hectare) vervuilt de Nederlandse bodem en het grondwater en is dodelijk voor planten en dieren. Nederland heeft verloren 70 procent van de insectenpopulatie sinds de EU in de jaren negentig normen voor natuurbehoud invoerde. Nederland heeft nooit aan die normen voldaan. De huidige regering wordt hiertoe gedwongen door een beslissing van het Hooggerechtshof.

€ 32 miljard, inclusief € 25 miljard aan nieuwe uitgaven, is begroot om boerderijen op te kopen en te verkleinen. Adema’s ministerie schat dat een op de drie Nederlandse veehouders moet stoppen om de uitstoot tot een acceptabel niveau terug te brengen, ervan uitgaande dat de andere twee doorgaan met boeren zoals ze nu doen. Als meer boeren zouden afstappen van de intensieve veehouderij, de meest productieve maar ook de meest vervuilende vorm, zouden meer boeren kunnen blijven bestaan.

READ  MYT Netherlands Parent BV (NYSE: MYTE) PT verlaagd naar $ 15,00

Daarvoor is financiële steun nodig. Veel boeren zitten in de schulden. De winstmarges op zuivel en vlees zijn laag. Zonder subsidies voor boeren of hogere prijzen voor consumenten, zou een vermindering van de veestapel met een derde tot de helft simpelweg de meeste boerderijen failliet laten gaan.

“Boeren kunnen en willen alleen overstappen als ze een duurzaam bedrijfsmodel overhouden”, zegt Adema schrijft in een brief waarin hij zijn plan aan het parlement uiteenzet.

Waarom biologisch

Adema’s doel is 15 procent biologische landbouw over de hele linie. Ik ga me richten op de veehouderij, omdat dat relevant is voor de ammoniakcrisis en omdat ik vanuit het oogpunt van dierenwelzijn een omschakeling naar biologische landbouw het meest zinvol vind. Voor gewassen en tuinbouw kan een klein land als Nederland misschien beter prioriteit geven aan intensieve landbouwinnovaties die kringlopen sluiten en emissies verlagen zonder in te boeten op opbrengsten, zoals precisielandbouw en verticale landbouw. Maar dat is een discussie voor een andere dag.

Biologische veehouderij is duurder. Vooral omdat het een extensieve vorm van landbouw is: het tegenovergestelde van intensief. EU-regelgeving voor biologische zuivel, eieren en vlees is meer ruimte per dier nodig in stallen en toegang tot open lucht en weidegebieden.

Door af te zien van het gebruik van kunstmest, kunstmest, hormonen en pesticiden, is biologische landbouw gezonder voor de bodem en het water, waardoor micro-organismen, planten, insecten, vogels en andere dieren kunnen gedijen.

De uitstoot van ammoniak en broeikasgassen is lager.

Dat komt neer op een hogere prijs voor biologische producten. Maar geen lagere winstmarges. Consumenten zijn bereid meer uit te geven. Volgens de Consumentenbond zijn de winstmarges op biologische en niet-biologische producten dat wel Vergelijkbaar: iets lager voor biologische zuivel en iets hoger voor biologisch varkensvlees.

READ  Duitse media willen weten waarom Nederland en Zwitserland beter beschermd zijn tegen 'Hotchwazer'

Adema kijkt naar de particuliere sector

Adema stelt dat bedrijven in de toeleveringsketen tussen boer en consument moeten meehelpen.

Vaste lezers herinneren zich wellicht nog dat de Nederlandse boerenprotesten deze zomer waren gefinancierd door de grootste diervoederproducenten van het land en twee zuivel- en vleesverwerkers. “Big Ag” profiteert van de schaalvoordelen van de intensieve landbouw. De onderhandelingspositie van de individuele boer in de Nederlandse voedingsindustrie is zwak.

Er is ook een rol weggelegd voor de Rabobank, die 80 procent van de Nederlandse landbouw financiert, maar traag investeert in biologische en andere natuurinclusieve landbouwmethoden.

Sommige Nederlandse supermarkten zijn gestopt met de verkoop van niet-biologische melk en kippenvlees van fabrieksboerderijen. Sommigen accepteren ook lagere winstmarges op biologische producten en plantaardige vervangers. Maar niet alles.

Adema rekent erop dat meer agroconglomeraten “verantwoordelijkheid” zullen nemen, maar het is onduidelijk hoe hij degenen die dat niet doen, zal dwingen.

De overheid zou meer kunnen doen

Jeroom Remmers, algemeen directeur van de Nederlandse True Animal Protein Price Coalition – die pleit voor het verrekenen van de milieu- en gezondheidskosten van de veehouderij in de prijs van zuivel en vlees – is teleurgesteld dat Adema naar de particuliere sector kijkt voor oplossingen. De overheid zou meer kunnen doen, hij schrijft:

  • Andere EU-landen betalen boeren € 500 tot € 600 per hectare om biologisch te worden. Adema zou Nederlandse boeren 200 euro per hectare betalen.
  • De minister stelt voor dat overheidsinstanties minimaal 25 procent van hun cateringbudget moeten besteden aan biologische voeding. Waarom niet de helft?
  • Geld van het fonds van € 25 miljard om boeren te helpen de ammoniakemissies te verminderen, kan worden omgeleid naar biologische landbouw. Maar concrete richtlijnen zijn er nog niet.
READ  Full-back Oskar Buar zeehonden Nederland verhuizen na de keuze om Molineux . te verlaten

Bert van Ruitenbeek, de Nederlandse directeur van het biodynamische voedingslabel Demeter, deelt de kritiek van Remmers: “Als Adema wil slagen, moet hij veel concreter worden.”

In een interview met trouwsuggereert Van Ruitenbeek:

  • Het volledig uitfaseren van synthetische bestrijdingsmiddelen.
  • Verlaging dier-hectare ratio’s.
  • Omzetbelasting op biologische producten verlagen of omzetbelasting op niet-biologische producten verhogen.

Dergelijke hervormingen zouden de biologische landbouw lucratiever maken zonder dat er subsidies nodig zijn.

Voedselprijzen zijn al hoger

Dit zou het moment zijn voor hervormingen die de voedselprijzen op de lange termijn doen stijgen, aangezien de hoge kosten van voer en kunstmest als gevolg van de oorlog in Oekraïne de prijzen tijdelijk hebben opgedreven. (Oekraïne is een belangrijke exporteur van granen, die aan vee worden gevoerd. Aardgas wordt gebruikt om kunstmest te synthetiseren.)

De prijs van niet-biologische melk steeg 47 procent In Nederland is de prijs van biologische melk dit jaar 19 procent.

Kippenboeren zagen hun kosten met een derde stijgen. Die kosten konden ze doorberekenen aan de consument: Nederlandse consumenten betaalden 33 procent meer voor eieren en 34 procent meer voor kippenvlees.

Varkenshouders hadden minder geluk. Ook hun kosten stegen met een derde, maar de prijs van varkensvlees steeg slechts met 24 procent.

De Atlantische schildwacht wordt ondersteund door lezers. U kunt een donatie doen op PayPal of schrijf je in op mijn nieuwsbrief op Substack voor € 5 (= $ 5) per maand. Volg de Atlantische schildwacht Aan Facebook, LinkedIn, Twitteren of Tumblr.