februari 1, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland: Rechtbank staat ontslag zieke werknemer niet toe na procedure UWV

In een recente zaak heeft een werkgever de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen nadat het UWV het ontslagverzoek om economische redenen had afgewezen. Twee weken nadat de UWV-aanvraag was afgewezen, meldde de werknemer zich ziek, maar voordat de werkgever zijn verzoek indiende bij de kantonrechter. De kantonrechter wijst het ontslagverzoek af op grond dat ontbinding in de loop van de ziekte niet mogelijk was.

In de jurisprudentie en in de literatuur wordt hierover verschillend gedacht. Daarom is nu de Hoge Raad gevraagd om een ​​definitief oordeel over de vraag te geven.

Het doel van de barrière om te stoppen tijdens ziekte

Het doel van de juridische barrière voor ontslag is hier problematisch: de werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet beëindigen “Als een werknemer wegens ziekte niet in aanmerking komt om zijn of haar werk te doen.”1 Als het UWV de werkgever echter toestemming geeft tot ontslag, staat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer niet in de weg aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst, omdat het verbod op ontslag bij ziekte niet geldt als de werknemer klaagt over ziekte. Vervolgens UWV heeft een ontslagaanvraag ontvangen. Het UWV wees het ontslagverzoek in deze zaak echter af, waarna de werkgever een verzoek tot ontslag indiende. De rechter kan het verzoek alleen toewijzen als aan de voorwaarden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst is voldaan En Als er geen ontslagverbod is.

De vraag is nu of het ontslagverbod bij ziekte de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de weg staat of dat de uitzondering op het ontslagverbod die geldt tijdens UWV-procedures ook geldt voor gerechtelijke procedures. Dan kan de rechter de arbeidsovereenkomst ook beëindigen als de werknemer ziek is.

READ  BMW M4 CSL kost vanaf 215.243 euro in Nederland

Advocaat-Generaal bij het Hooggerechtshof

De Advocaat-Generaal (‘AG’) van de Hoge Raad geeft onafhankelijk advies (een ‘advies’) aan de Hoge Raad. Opmerking. Hij is van mening dat het melden van ziekte vóór het indienen van een verzoekschrift bij de kantonrechter verhindert dat de arbeidsovereenkomst om economische redenen wordt beëindigd. Dit is ook het geval als de werknemer ziek wordt tijdens de werkzaamheden van UWV voor of na de afwijzing van de ontslagvergunningaanvraag van het UWV.

Volgens de AG heeft de wetgever bewust gekozen voor uitgebreide bepalingen die opzegging verbieden en uitzonderingen daarop. De wetgever wil die uitzonderingen beperken, met name de uitzonderingen die om economische redenen worden afgewezen. De UWV-procedure en de faillissementsprocedure kennen twee bijzondere peildata voor het verbod op ontslag bij ziekte, namelijk bij ziekmelding:

  1. UWV heeft een ontslagaanvraag ontvangen; Of
  2. De kantonrechter heeft het verzoek tot ontbinding toegewezen.

Tot slot bepaalt de jurisprudentie van de Hoge Raad dat het verbod op opzegging bij ziekte in het algemeen moet worden toegepast.

Strategisch ziekterapport?

Dat werknemers ziekte kunnen melden als tactiek om het ontslagproces te misleiden, is in de ogen van AG geen reden om de ontslagbescherming van alle arbeidsongeschikte werknemers te verliezen. Als een werkgever vermoedt dat de ziekmelding is opgesteld voor strategische doeleinden, dient hij te beoordelen of de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is. De werkgever kan zijn bedrijfsarts vragen hier commentaar op te geven of een deskundigenoordeel van het UWV aan te vragen.

Conclusie

De AG is van oordeel dat het verbod op beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte van toepassing is op liquidatieprocedures om economische redenen, ongeacht of de werknemer tijdens de UWV-procedure al ziek is en of de werknemer vóór ontvangst van het verzoekschrift niet in aanmerking komt voor tewerkstelling. de kantonrechter. . We wachten af ​​of de Hoge Raad het eens is met het oordeel van de AG.

READ  Sociale robots zijn in opkomst in Nederland

Naar het oordeel van de AG zou het ons inziens zinvol zijn bij ontslag op bedrijfseconomische gronden een verzoek tot ontslag op staande voet in te dienen als de aanvraag van het UWV wordt afgewezen.