december 8, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland introduceert regels voor screening van nationale veiligheidsinvesteringen

Op 17 mei 2022 keurde de Eerste Kamer een wetsvoorstel goed dat een nationaal veiligheidscontroleregime voor investeringsscreening invoert. Het regime zal transacties opvangen die voldoen aan de meldingsplicht, ongeacht de nationaliteit van de verwerver. Hoewel naar verwachting slechts in uitzonderlijke gevallen zal worden ingezet, heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (Minister) zal de bevoegdheid hebben om met terugwerkende kracht een beroep te doen op herzieningstransacties die na 8 september 2020 zijn uitgevoerd. Het regime zal naar verwachting later in 2022 van kracht worden. regime voor dealzekerheid en timing.

Deze ontwikkeling past in een bredere trend op EU-niveau, maar ook in andere EU-lidstaten, waar regeringen kiezen voor een strenger beleid voor investeringstoetsing om publieke belangen te beschermen. Het nationale veiligheidsinvesteringsregime zal een aanvulling zijn op de sectorale toetsingsmechanismen van algemeen belang die momenteel gelden voor investeringen in financiële instellingen, zorgaanbieders, telecommunicatiediensten en -infrastructuur (zoals netwerken en datacenters) en energieopwekkingsfaciliteiten (elektriciteit en vloeibare ) aardgas). Daartoe heeft de minister het Bureau Investeringsscreening (Bureau Toetsing Investingen) die optreedt als coördinator van meldingen, meldingen beoordeelt en de minister adviseert over remedies en andere maatregelen om potentiële risico’s te mitigeren.

Reikwijdte van het regime

Hoewel de exacte reikwijdte zal worden uiteengezet in gedelegeerde handelingen die naar verwachting later dit jaar zullen worden gepresenteerd, zijn er een aantal sectoren en activiteiten die in ieder geval zullen worden vastgelegd:

 • Vitale leveranciers actief in drie sectoren: (i) energie (stadsverwarming, aardgaswinning en -opslag en kernenergie); (ii) vervoersknooppunten (Amsterdam Airport Schiphol en Port of Rotterdam); en (iii) bankieren (kredietinstellingen, handelsfaciliteiten en financiële marktinfrastructuur).
 • Managers van bedrijfscampussen waar publiek-private samenwerking plaatsvindt aan technologieën en toepassingen die van economisch en strategisch belang zijn voor Nederland. Volgens de memorie van toelichting gaat het om campussen als de High Tech Campus Eindhoven.
 • Gevoelige technologie die verwijst naar militaire goederen en goederen voor tweeërlei gebruik (dwz goederen die voor zowel civiel als militair gebruik kunnen worden gebruikt) die onderworpen zijn aan exportcontroleregels op grond van Verordening (EG) nr. 2021/821 of Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944 / GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor de controle op de uitvoer van militaire technologie en uitrusting. De minister kan ook andere goederen en technologieën aanwijzen die essentieel zijn voor het functioneren van de defensie-, politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten van Nederland en zijn bondgenoten.
READ  Indian Junior Women's Hockey Team gaat het opnemen tegen Nederland in Uniphar U23

Het regime zal zeggenschapswijzigingen bestrijken (in de zin van de EU-concentratieverordening) en, uitsluitend met betrekking tot gevoelige technologie, ook de ‘verwerving of uitbreiding van invloed van betekenis in een of meer ondernemingen’, zoals de verwerving of een uitbreiding van 10 procent, 20 procent en 25 procent van de stemmen in de aandeelhoudersvergadering van de doelonderneming. Dit geeft het ministerie de bevoegdheid om ook acquisities van minderheidsbelangen en activatransacties te beoordelen. Houd er rekening mee dat er geen drempels zijn voor geld of marktaandeel (kennisgeving).

De scope kan worden aangepast in het licht van geopolitieke veranderingen of economische ontwikkelingen.

Inhoudelijke beoordeling

De inhoudelijke toetsing vindt plaats op basis van een nationale veiligheidsrisicobeoordeling. In het conceptwetsvoorstel is bepaald dat verschillende factoren relevant zijn voor de toetsing, zoals:

 • de identiteit en nationaliteit van de verkrijger(s);
 • de transparantie van de eigendomsstructuur van de verkrijger;
 • de financiële situatie en het trackrecord van de overnemende partij;
 • de politieke stabiliteit en veiligheidssituatie van het land van registratie van de verwerver; en/of
 • banden met buitenlandse staten of personen die onderworpen zijn aan EU- en/of internationale sancties.

De wettelijke toetsingstermijn is acht weken, die bij een grondige toetsing kan worden verlengd tot acht maanden. Verzoeken om informatie zullen ‘de klok stilzetten’.

Als de minister voldoende concrete aanwijzingen vindt dat de transactie een risico vormt voor de nationale veiligheid, kunnen remedies worden opgelegd of kan de transactie worden geblokkeerd. De Europese Commissie en andere EU-lidstaten kunnen commentaar geven op de transactie onder de EU-BDI-verordening, die op 11 oktober 2020 volledig van toepassing is geworden. Voor meer informatie, zie onze briefing.

READ  AVROTROS wil Rusland uitsluiten van Eurovisie

Zoals aangegeven zal het regime naar verwachting later dit jaar in werking treden. Beleggers die momenteel betrokken zijn bij deals die bezorgdheid over de nationale veiligheid kunnen veroorzaken, wordt echter aangeraden om de implicaties van dit nieuwe regime voor de zekerheid en timing van de deal te evalueren. Hoewel naar verwachting zelden gebruikt zal worden, zal de minister met terugwerkende kracht transacties kunnen afroepen die:

 • afgerond na 8 september 2020;
 • aanleiding geven tot bezorgdheid over de nationale veiligheid; en
 • onder de huidige sectorspecifieke regimes niet zijn ingegrepen in het algemeen belang.

Transacties moeten bij inschakeling worden gemeld en worden inhoudelijk beoordeeld. Bovendien moeten deals die niet zijn voltooid tegen de tijd dat het regime van kracht wordt en voldoen aan de verplichte meldingsvereisten, worden aangemeld en goedgekeurd voordat ze worden gesloten.

Gevolgen voor investeerders

 • Tijdlijn van de deal: als een deal die onder het verplichte regime valt, niet is gesloten voordat het regime van kracht is geworden, is sluiting niet toegestaan ​​totdat de goedkeuring is ontvangen. Zonder deze toestemming is de deal juridisch nietig. Beleggers moeten daarom zelf beoordelen of deals mogelijk onder het verplichte regime vallen en, indien geactiveerd, dit proces opnemen in een dealtijdschema.
 • Deal documenten: beleggers die momenteel onderhandelen over deals die mogelijk niet worden voltooid voordat de nieuwe regeling van kracht wordt, moeten ervoor zorgen dat ze passende voorwaarden, risicotoewijzingsmaatregelen en lange stopdata bevatten, zodat er een mogelijke kennisgevings- en beoordelingsperiode is.
 • sancties voor het niet melden omvatten boetes tot 10 procent van de wereldwijde omzet of € 900.000 (afhankelijk van wat het hoogste is).
READ  Tyrell Malacia 'moet eerste keus zijn voor Nederland op WK'