december 3, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Nederland: arrest Hoge Raad over verschoningsrecht voor bedrijfsjuristen in Nederland

In het kort

Op 24 mei 2022 deed de Hoge Raad uitspraak tussen enerzijds de Royal Dutch Shell PLC en 15 van Shells huisadvocaten (“Shell”) en anderzijds het Nederlandse Openbaar Ministerie.[1] De Hoge Raad oordeelt dat zowel de klachten van Shell als het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk zijn omdat de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg moet worden aangemerkt als een tussenbeschikking en tussentijdse besluiten niet vatbaar zijn voor cassatie . De Hoge Raad heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om door middel van obiter dictum inzicht te geven in de reikwijdte en toepassing van het verschoningsrecht van bedrijfsjuristen.

____________________________________

Deze nota geeft op hoog niveau een overzicht van de bevindingen van de Hoge Raad over het verschoningsrecht en een samenvatting van de vereisten voor een beroepsstatuut. Met deze uitspraak komt naar onze mening voorlopig een einde aan de steeds terugkerende discussie over de vraag of Nederlandse en buitenlandse bedrijfsjuristen een beroep mogen doen op het verschoningsrecht.

 • De Hoge Raad stelt vast dat naar Nederlands recht het uitgangspunt is dat advocaten niet het verschoningsrecht van hun beroepsgeheim kan worden ontnomen louter omdat zij als bedrijfsjurist werkzaam zijn.
 • Bedrijfsjuristen moeten echter kunnen aantonen dat zij hun praktijk onafhankelijk van hun werkgever kunnen uitoefenen, met inachtneming van de geldende beroepsregels.
  • Nederlandse bedrijfsjuristen ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten moeten hun onafhankelijkheid aantonen door het beroepsstatuut te ondertekenen dat beschikbaar is via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.[2]
  • zogenaamd ‘bezoeken van interne advocaten‘(advocaten – dwz de gelijkwaardigheid van een advocaat – ingeschreven aan de balie in een EU-lidstaat, rechtsgebieden binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) onderwerp aan dezelfde regels als Nederlandse advocaten en moeten daarom ook het beroepsstatuut ondertekenen dat beschikbaar is via de website van de Nederlandse Orde van Advocaten of een soortgelijke overeenkomst die hun onafhankelijkheid jegens hun werkgever voldoende waarborgt, mits dit is toegestaan ​​volgens de wetten van hun land van herkomst .
  • Andere buitenlandse advocaten (advocaten) geregistreerd naar de bar rechtsgebieden buiten de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) zijn onderworpen aan een tweeledige test om een ​​beroep te doen op het verschoningsrecht:
  • De buitenlandse advocaat moet zich in zijn eigen rechtsgebied kunnen beroepen op verschoningsrecht; en
  • het verschoningsrecht zou ook moeten bestaan ​​voor een Nederlandse advocaat als hij de betreffende werkzaamheden zou hebben verricht.
  • Ook het Hooggerechtshof vondsten dat om een ​​beroep te doen op verschoningsrecht, een buitenlandse bedrijfsjurist moet kunnen aantonen dat er soortgelijke waarborgen bestaan ​​als die welke zijn opgenomen in en gewaarborgd door een beroepsstatuut.
 • De reikwijdte van het verschoningsrecht strekt zich alleen uit tot informatie die in het kader van hun optreden als advocaat aan bedrijfsjuristen is toevertrouwd. Met andere woorden, de informatie moet worden toevertrouwd aan de advocaat in hun capaciteit van bedrijfsjurist (bijvoorbeeld niet in een privé- of zakelijke context). Dit dient per geval te worden bepaald, waarbij met name van belang is of de dienstverlening van de bedrijfsjurist te maken heeft met lopende of verwachte juridische procedures.
 • Ten slotte herhaalt de Hoge Raad dat het Hof van Justitie van de EU heeft geoordeeld dat bedrijfsjuristen in het kader van het EU-mededingingsrecht geen beroep kunnen doen op het verschoningsrecht, omdat zij onvoldoende onafhankelijk zijn jegens hun werkgevers.[3]
READ  Nederland F1 GP Auto Racing | Sport

Beroepsstatuut

Met deze uitspraak oordeelde de Hoge Raad dat zowel de werkgever als de bedrijfsjurist een beroepsstatuut (of, afhankelijk van het rechtsgebied van hun land van herkomst, een vergelijkbare overeenkomst die de onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist jegens hun werkgever voldoende waarborgt) moeten ondertekenen om voor bedrijfsjuristen een beroep te doen op het verschoningsrecht. De Hoge Raad achtte dit statuut een voldoende waarborg om de onafhankelijkheid van alle bedrijfsjuristen, ongeacht hun plaats van inschrijving, te beschermen. Voor Nederlandse bedrijfsjuristen heeft de Nederlandse Orde van Advocaten een model van het beroepsstatuut op haar website gepubliceerd. We vatten de bepalingen van dit sjabloon hieronder samen.

 • De bedrijfsjurist maakt te allen tijde bekend dat hij zowel intern als extern optreedt in de hoedanigheid van advocaat.
 • De werkgever respecteert de vrije en onafhankelijke beroepsuitoefening van de advocaat en onthoudt zich van alles wat van invloed kan zijn op zijn professionele handelen en/of te volgen strategie in juridische aangelegenheden.
 • De werkgever stelt de advocaat in staat te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Advocaten.[4]
 • De werkgever stelt de advocaat in staat te handelen in overeenstemming met de beroepsregels (bijvoorbeeld regels inzake belangenverstrengeling, vertrouwelijkheid, etc.), en de werkgever stelt voldoende middelen ter beschikking om de advocaat in staat te stellen zijn rechtspraktijk adequaat uit te oefenen .
 • Het is de werkgever toegestaan ​​instructies te geven aan de advocaat, zolang deze instructies niet in strijd zijn met de bepalingen van het beroepsstatuut.
 • Bij afwezigheid van de bedrijfsjurist wegens vakantie, buitengewoon verlof of ziekte wijst de werkgever een andere advocaat aan die de taak van de bedrijfsjurist tijdens diens afwezigheid zal waarnemen.
 • De werkgever kan bepalen dat de advocaat zich moet melden bij andere bedrijfsjuristen die bij de werkgever in dienst zijn.
 • Een verschil van mening tussen de advocaat en de werkgever mag geen aanleiding zijn voor eenzijdige beëindiging van het dienstverband door de werkgever, of voor het opleggen van maatregelen die daartoe kunnen leiden.
 • De werkgever zal de advocaat geen belemmeringen opleggen met betrekking tot werkzaamheden die na beëindiging van het dienstverband moeten worden verricht (bijvoorbeeld een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst).
 • Bij geschillen tussen de werkgever en de advocaat in verband met de toepassing van het beroepsstatuut kunnen partijen bemiddeling en/of advies vragen aan de deken van de lokale orde van advocaten. ‘) in het arrondissement waar de advocaat zijn kantoor heeft.
 • Het beroepsstatuut houdt op van kracht te zijn bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of zodra de advocaat het statuut van geregistreerd advocaat verliest.
READ  Nederland Vrouwen Vs China PR Vrouwen Voorspelling, Preview, Groepsnieuws en meer

Aangezien het sjabloon voor het beroepsstatuut alleen in het Nederlands beschikbaar is en afgestemd is op de geldende regels voor Nederlandse bedrijfsjuristen, raden wij aan om voor alle buitenlandse bedrijfsjuristen een Engelstalig beroepsstatuut op te stellen dat is afgestemd op de specifieke kenmerken van elke bedrijfsjurist. advocaat (bijvoorbeeld door te verwijzen naar verplichtingen onder de toepasselijke buitenlandse balie van het rechtsgebied van de buitenlandse / bezoekende bedrijfsjuristen). De bepalingen van het Nederlandse model dienen het uitgangspunt te zijn voor deze beroepsstatuten.

Conclusie

De Hoge Raad nam in zijn arrest alle twijfel weg of huisadvocaten een verschoningsrecht hebben: onder voorwaarden wel. Wat de bedrijfsjurist in het bijzonder onderscheidt van de externe advocaat is de werkgever-werknemerrelatie, die, in gevallen waarin de standpunten van de werkgever en de bedrijfsjurist niet op één lijn liggen, zorgen kan doen rijzen over de vereiste onafhankelijkheid van de advocaat. gediplomeerd advocaat. Daartoe vereist de Nederlandse regelgeving de ondertekening van een beroepsstatuut of een soortgelijke overeenkomst die de onafhankelijkheid van de bedrijfsjurist voldoende waarborgt. Een dergelijk document dient zo snel mogelijk (indien nog niet gedaan) te worden ondertekend door zowel de bedrijfsjuristen als de werkgever. Wij helpen u hier graag bij of bespreken andere vragen met betrekking tot verschoningsrecht binnen uw organisatie.

Na ondertekening kunnen bezoekende bedrijfsjuristen (dwz advocaten ingeschreven aan de balie in een EU-lidstaat, jurisdicties binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) een beroep doen op het verschoningsrecht in Nederland wanneer zij hetzelfde recht genieten in hun ook thuisbevoegdheid. Buitenlandse bedrijfsjuristen (d.w.z. advocaten ingeschreven aan de balie in jurisdicties buiten de EU, de Europese Economische Ruimte en Zwitserland) dienen daarnaast aan te kunnen tonen dat hun werkzaamheden in Nederland van dien aard zijn dat, indien zij zouden worden verricht door Een Nederlandse advocaat, die advocaat zou zich kunnen beroepen op het verschoningsrecht.

READ  Euro 2020: Nederland, België en Denemarken spelen vier wedstrijden per dag - live! | Amerikaans voetbal

Inhoud wordt alleen verstrekt voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld en mag niet worden opgesteld als juridisch advies. Dit kan in sommige rechtsgebieden worden aangemerkt als “Advocatenadvertenties”, waarvoor kennisgeving is vereist. Eerdere resultaten garanderen geen vergelijkbare resultaten. Ga voor meer informatie naar: www.bakermckenzie.com/en/client-resource-disclaimer.