maart 20, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Groene grenzen: Nieuwe regelgeving voor groene waterstof in Nederland – Toelichting

Invoering
Groene waterstof
Recente regelgevende inspanningen
Commentaar

Invoering

Om de effecten van de opwarming van de aarde aan te pakken, zijn de Europese Unie en haar lidstaten overeengekomen om hun CO2-uitstoot te verminderen. Daartoe heeft de Nederlandse regering klimaatwetgeving aangenomen die gericht is op het verminderen van de CO2-uitstoot met 49% in 2030 en 95% in 2050, ten minste 25 procent ten opzichte van 1990. Aan het einde van 2020, vergeleken met de emissieniveaus van 1990, dringt erop aan oordeel. Zowel de EU als Nederland beschouwen groene waterstof als essentieel voor het decorboniseren van hun industriële processen en energievoorziening om hun klimaatdoelen te bereiken (voor meer details, “Overheid presenteert ideeën over de toekomst van waterstof als groene waterstofhub”).

Dit artikel geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van groene waterstofregulering in Nederland.

Groene waterstof

Omdat waterstof geen CO2 uitstoot, kan het worden gebruikt om industriële processen en de energiesector koolstofarm te maken. Het kan worden gebruikt als grondstof, maar kan ook worden gebruikt om energie op te slaan. Waterstof opgewekt door hernieuwbare energie heeft een emissievrij spoor en wordt ook wel “groene waterstof” genoemd. Op dit moment is de meeste waterstof echter “grijze waterstof” omdat het wordt geproduceerd uit fossiele brandstoffen waarin de CO2-uitstoot niet wordt afgevangen.

Overeenkomstig EU-waterstofstrategie 2020, Zowel de Europese Unie als haar lidstaten zouden een regelgevend kader moeten bieden om de toename van de productie van groene waterstof te beheersen. Zij moeten financiële steun verlenen om een ​​concurrerende waterstofmarkt en een goed ontwikkeld (overzees) waterstofnetwerk tot stand te brengen.

Recente regelgevende inspanningen

Belangrijke recente ontwikkelingen op het gebied van waterstofregulering in Nederland hebben betrekking op:

  • Rol van computeroperators en netwerkbedrijven;
  • Nieuwe wet voor kustwindparken in relatie tot waterstofproductie; En
  • Een tijdelijk financieel plan om de bouw van elektrolyzers te versterken met betrekking tot waterstofproductie.
READ  Onder 21 bereiden zich voor op wedstrijd tegen Nederland

De huidige regering is een uitgaande demissionaire regering. Sommige voorgestelde wetshervormingen of begrotingsbesluiten met betrekking tot waterstof wachten op de nieuwe regering. Toch bereiden beleidsmakers zich actief voor op de toekomstige rol van waterstof. Bij gebrek aan nieuwe wetgeving heeft de Nederlandse Commissie voor Consument en Markt (ACM) er wel een aantal gegeven. De begeleiding Over waterstofregeling. Tegelijkertijd werken beleidsmakers aan een nieuw wetsvoorstel voor een nieuwe energiewet die in de plaats komt van de Elektriciteitswet 1998 en de gaswet, die cruciaal zijn voor de toekomst van waterstof in Nederland.

De rol van systeembeheerders en netwerkbedrijven
“Netwerkbedrijven” zijn bedrijven die deel uitmaken van een netwerkgroep, inclusief de netbeheerder. Netwerkbedrijven mogen netwerken voor alternatieve energiedragers bouwen en exploiteren en het transport van alternatieve energiedragers faciliteren. Netbeheerders, netbeheerders en distributienetbeheerders mogen hun taken alleen uitoefenen op grond van de Elektriciteitswet en de Gaswet en mogen dus geen waterstofgerelateerde activiteiten uitvoeren.

Waterstofgas is geen “gas” volgens de definitie in de wet en daarom vallen de productie en het transport van waterstof er niet onder.

Zoals ACM verduidelijkt, stelt de Gaswet netwerkbedrijven in staat:

  • Configureren en bedienen van leiding- en waterstofinstallaties;
  • Het verzorgen van waterstoftransport;
  • Vervaardigen en bedienen van aanverwante apparatuur voor waterstoftransport, zoals compressoren; En
  • Verzorgen van onderhoud aan waterstofproductie-installaties.

Netwerkbedrijven mogen niet betrokken zijn bij de productie of exploitatie van de waterstofinstallatie of bij de handel of distributie van waterstof. Volgens de ACM mogen netwerkbedrijven echter wel deelnemen aan de productie, handel of distributie van waterstof (of andere alternatieve energiedragers) door bedrijven die betrokken zijn bij de productie, handel of distributie van waterstof of door joint ventures met een minderheidsbelang. Verder kunnen netwerkbedrijven deelnemen aan de productie of distributie van waterstof, waarbij deze kenmerken technisch of juridisch onlosmakelijk verbonden zijn met hun respectievelijke infrastructuur.

Het huidige wettelijke kader sluit systeembeheerders uit van waterstofgerelateerde activiteiten, met uitzondering van bepaalde proefprogramma’s.

READ  NEPG geeft een update over de aardappelsituatie in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland: meer aardappelen nodig!

Activeert kustwindenergie voor waterstofproductie
Om de productie van groene waterstof door windparken aan de kust te vergemakkelijken, is onlangs de Wet windenergie kust gewijzigd met een nieuwe definitie van “wind”, die verwijst naar “energie opgewekt na verandering van wind”. Deze brede definitie omvat alle door wind geproduceerde energiedragers, variërend van elektriciteit tot waterstof of andere potentiële energiedragers. Verder erkent de gewijzigde Wet windenergie op zee de verschillende vormen van elektrisch transport van windparken op zee door de invoering van de definitie van een “aansluitpunt”. Een aansluitpunt verbindt niet alleen de stroomkabel van het kustwindpark naar het kust- of zeestroomnet, maar ook de directe verbinding tussen de stroomkabel van een zeewindpark en de waterstofopwekkingsinstallaties zoals elektrolyzers of distributie. Installaties en waterstofleidingen direct aangesloten op installaties die elektriciteit kunnen produceren uit waterstof.

Financiële steun voor de ontwikkeling van elektrolyse voor de productie van groene waterstof
Het kabinet trekt momenteel € 750 miljoen uit voor de lancering van het Landelijk Waterstofnetwerk. In het kader van het Stimuleringsprogramma Hernieuwbare Energie Conversie (“SDE++”) zijn forse budgetten uitgetrokken voor groene waterstofprojecten, terwijl in de begroting ட் 35 miljoen is uitgetrokken voor projecten op het gebied van groene waterstof, daarbij verwijzend naar grote projecten van algemeen Europees belang. Het kabinet heeft 2 252,1 miljoen uitgetrokken voor het vergroten van de productie van groene waterstof door middel van elektrolyse, inclusief het toevoegen van elektrolyse voor waterstofproductie onder de SDE++-regeling. Het totale bedrag van deze subsidie ​​wordt verdeeld in één of meerdere tenders. Het doel van dit project is het stimuleren van de bouw van elektrolyse om marktervaring op te doen. Daarnaast bevat het programma gerelateerde apparaten:

  • Levering van gemineraliseerd water;
  • Waterstofzuivering en -winning; En
  • Opslag van geproduceerde waterstof.

Het project is onderworpen aan EU-goedkeuring volgens de Europese regels voor overheidssteun. 2020 SDE++ Staatsbijstand toegekend Resultaten Gezien de Europese Commissie voor het Nederlandse SDE++-project en de EU Waterstofstrategie 2020 verwacht de Nederlandse overheid dat het project aansluit bij de binnenlandse markt.

READ  Prins Harry krijgt brutaal cadeau bij aankomst in Nederland 'Niet nog een!' | Koninklijk | Nieuws

Commentaar

De toekomst van waterstof in Nederland is kansrijk. Er zijn diverse ambitieuze initiatieven van marktpartijen in Nederland die belangrijk worden geacht voor het decorboniseren van de branche. Hiervoor zijn grootschalige infrastructurele ontwikkelingen nodig. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft in november 2021 een meerjarenplan uitgebracht voor landelijk geïnteresseerde infrastructurele projecten, waaronder de Nationale Waterstof Transport Infrastructuur en de infrastructuur die de industriële clusters in Nederland met Duitsland verbindt.

Het huidige demissionaire kabinet heeft aangekondigd dat Gasunie, een staatsbedrijf, een sleutelrol gaat spelen in het toekomstige landelijke netwerk voor waterstoftransport in Nederland. De Gasunie Groep omvat Gasunie Transport Services, de netbeheerder van gas in Nederland. Er is opdracht gegeven voor een studie die zijn netwerk zou kunnen gebruiken om waterstof te vervoeren na de uitstoot van gassen. Beleidsmakers werken momenteel aan een regelgevend kader dat verschillende marktinspanningen implementeert, ondersteunt en op elkaar afstemt om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. De structuur zal nauw worden verbonden met het EU-kader, waar een nieuwe herziening van het waterstofpakket, inclusief Gas Order 2009/73 en Gas Regulation 715/2009, in december 2021 wordt verwacht. De Nederlandse overheid hoopt samen met dergelijke partijen dat grote fabrieken als Gasunie, Rotterdam Port en Shell Nederland een concurrentievoordeel geven ten opzichte van groene waterstof.

Neem contact met ons op voor meer informatie over dit onderwerp Wee Jacobs, Sander Cooley Producers Of John Eric Johnson Bel (+31 20 530 52 00) of mail naar Stek Advocaten BV[email protected], [email protected] Of [email protected]) Ga naar de website van Stek Advocaten BV www.stek.com.