februari 7, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Colombia en Nederland ondertekenden een dubbelbelastingverdrag

Op 16 februari 2022 ondertekenden Colombia en Nederland een dubbelbelastingverdrag (DTT). Zie ook de vorige aankondiging door Atlas in dit verband.

Nu de tekst van de DTT is gepubliceerd, kunnen wij u als volgt informeren.

Vaste inrichting (“PE”)

In tegenstelling tot de meeste Nederlandse en Colombiaanse belastingverdragen bevat de DTT een zeer uitgebreide PE-bepaling. In het bijzonder valt de service PE op en wordt erkend wanneer een onderneming diensten verleent via werknemers of ander betrokken personeel (voor hetzelfde of verbonden project) voor perioden die samen meer dan 183 dagen binnen een periode van 12 maanden bedragen.

De definitie van afhankelijke en onafhankelijke agent is in overeenstemming met de nieuwste definities van de OESO en de VN en omvat personen die de hoofdrol spelen bij het sluiten van contracten.

Vanuit Colombiaans perspectief bevat de DTT een atypische bepaling die activiteiten omvat die gedurende 30 dagen of meer dagen in elke 12 maanden worden uitgevoerd in de territoriale zee van de staat of in andere gebieden buiten en grenzend aan de territoriale zee waarbinnen de staat soevereine rechten uitoefent.

dividenden

Voor dividenduitkeringen aan een erkend pensioenfonds is een 0% roerende voorheffing overeengekomen. Verder is een roerende voorheffing van 5% van toepassing op dividenden aan vennootschappen die ten minste 20% van het kapitaal in de uitbetalende vennootschap houden (gedurende een periode van 365 dagen met inbegrip van de dag van de uitkering van het dividend). In alle andere gevallen is het tarief van de dividendbelasting 15%. Deze limieten verminderen niet de terugvorderingsbelasting die Colombia kan heffen op de uitkering van dividenden uit winsten die niet op ondernemingsniveau zijn belast.

READ  De Nederlandse regering heeft zich publiekelijk verontschuldigd voor de lasterlijke transgenderwet

Interesse

De DTT voorziet in een bronbelastingtarief van 0% voor bepaalde rentebetalingen (bijv. betalingen waarbij de regering van een van de verdragsluitende staten, een staatkundig onderdeel of lokale overheid daarvan, centrale bank, financiële instellingen, pensioenfondsen en andere specifieke betalingen betrokken zijn). Daarnaast is een rentepercentage van 5% afgesproken in verband met een door een financiële instelling verstrekte lening voor infrastructurele projecten met een looptijd van minimaal drie jaar. In alle andere gevallen geldt een roerende voorheffing van 10%.

Royalty’s

Voor royalty’s voor het gebruik of het gebruiksrecht van industriële of wetenschappelijke apparatuur geldt een roerende voorheffing van 5%. Voor alle andere royalty’s is het tarief 10%. Voor de volledigheid merken we op dat de definitie van royalty’s (zoals andere Colombiaanse belastingverdragen) geen betrekking heeft op technische diensten, technische bijstand of consultancydiensten.

Meerwaarden

In de meeste DTT’s worden de heffingsrechten op meerwaarden gerealiseerd bij de vervreemding van aandelen toegewezen aan het ingezeten land van de vervreemder. Het is daarom goed om te beseffen dat op grond van de DTT tussen Colombia en Nederland vermogenswinsten uit de vervreemding van aandelen van een vennootschap die inwoner is van het andere land, ook in de bronstaat mogen worden belast. Dit kan het geval zijn indien de ingezetene gedurende de 365 dagen voorafgaand aan de vervreemding 20% ​​of meer van het kapitaal van de vennootschap bezat. Deze belasting mag echter niet meer bedragen dan 10% van het nettobedrag van dergelijke winsten.

Meerwaarden gerealiseerd bij de vervreemding van aandelen (of vergelijkbare belangen, zoals belangen in een maatschap of trust) mogen in het land van ingezetenen worden belast indien, op enig moment gedurende de 365 dagen voorafgaand aan de vervreemding, de aandelen verkregen meer dan 50% van hun waarde direct of indirect uit onroerende zaken.

READ  Op deze dag in 2009: Nederland verbaast Engeland op Lord's in T20 World Cup

Inkomsten uit dienstbetrekking

In de DTT is de 183-dagenregel voor het inkomen uit arbeid opgenomen, die volgens het OESO-modelverdrag in elke periode van twaalf maanden beginnend of eindigend in het betreffende belastingjaar moet worden toegepast.

Pensioenen

In navolging van het Nederlandse belastingverdragsbeleid mogen pensioenen worden belast in het bronland. In dit opzicht wijkt het verdrag af van het OESO-modelverdrag, dat bepaalt dat pensioenen mogen worden belast in het woonland.

Antimisbruikbepalingen

De DTT bevat een uitgebreide limitering-onbenefits-bepaling en een principal purpose test om te voorkomen dat het verdrag wordt gebruikt om belasting te ontwijken. Deze bepaling maakt het mogelijk om verdragsvoordelen te weigeren als een bedrijf geld via Nederland of Colombia sluist om de belastingdruk te verlagen. De bepalingen inzake dividend, interest en royalty’s bevatten ook specifieke antimisbruikregels die vereisen dat de begunstigde van deze posten de uiteindelijk gerechtigde is.

Slotopmerkingen

De invoering van de DTT tussen Nederland en Colombia is een zeer welkome ontwikkeling die naar verwachting de wederzijdse investeringen tussen beide landen zal bevorderen.

Nederland is het eerste land waarmee Colombia arbitrageovereenkomsten heeft gesloten. Dit zorgt ervoor dat elk geschil over de aanwezigheid van dubbele belastingheffing kan worden voorgelegd aan een vaste groep van deskundigen als Colombia en Nederland er niet in slagen het op te lossen. In geval van een impasse kan deze aangewezen groep van deskundigen een bindend besluit nemen. Voor Colombia veronderstelt dit een constitutionele uitdaging, aangezien de Colombiaanse rechtbanken traditioneel terughoudend zijn met het aanvaarden van arbitrage in belastingzaken.

De DTT is in beide landen onderworpen aan een goedkeuringsproces. In Colombia moet het worden goedgekeurd door het Colombiaanse congres en moet het de grondwettigheidsproef doorstaan ​​voor het Constitutionele Hof. In Nederland vindt ratificatie plaats via de Tweede en Eerste Kamer. Zodra de bovenstaande procedures zijn uitgeput, zullen de landen overgaan tot het uitwisselen van de respectieve diplomatieke nota’s en melden dat ze de vereiste interne procedures hebben voltooid. We schatten dat dit proces ongeveer twee jaar kan duren.

READ  2023 Onder-21 EURO kwalificatie laatste: Frankrijk, Nederland, Engeland, Duitsland, Portugal, Spanje, België in finale

Tot op heden heeft Colombia DTT’s ondertekend met 19 landen, waarvan er momenteel 12 van kracht zijn. Nederland heeft een uitgebreider DTT-netwerk en telt meer dan honderd DTT’s. Momenteel is de DTT met Chili, Cyprus en Colombia onderworpen aan het proces van parlementaire goedkeuring voordat ze in werking treden.

Verdere ontwikkelingen zullen worden gemeld zodra ze zich voordoen.