december 7, 2021

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Clapback-onderverdelingen in Nederland kunnen een gevaarlijk klein bedrijf zijn

In de “Clawback Subparagrafen” staat dat werknemers hun variabele bonus geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen als wordt vastgesteld dat de bonus überhaupt niet had mogen worden uitgekeerd. Een voorbeeld is een werknemer die op een lucratief contract terechtkomt en daarvoor een bonus krijgt, waarbij de werkgever de opbrengst van dat contract verliest en de klant faalt. Een clapback-clausule kan ervoor zorgen dat de werknemer de bonus terugbetaalt.

In sommige gevallen zijn er wettelijke regels voor terugvorderingsclausules. Werkgevers en werknemers kunnen clanback-afspraken maken, bijvoorbeeld in de bonusovereenkomst.

Juridische nagels

De Nederlandse wet voorziet in een clausulebackregeling voor bestuurders op grond van de statuten van een vennootschap; Indien de bestuurder een verkeerde voorstelling geeft van het behalen van de op de bonus gebaseerde doelstellingen of andere omstandigheden die verband houden met de bonus, kan de vennootschap de bonus of een deel daarvan intrekken.

Ook de Wet op het financieel toezicht (Wet op het financieel toezicht) Geeft aan dat een financieel bedrijf een ander loon moet verhalen op een natuurlijk persoon als het gedrag van die persoon een significant nadelig effect heeft gehad op de onderneming.

De Wet normering topinkomens bevat clapback-regels (Beste wet op inkomenskwaliteit), zijn de topfunctionarissen van het bedrijf verplicht om het bedrijf lonen en ontslagvergoedingen boven het voorgeschreven wettelijke maximum te vergoeden, aangezien deze in de eerste plaats niet als betaalbaar worden beschouwd.

Contract nagels

In drie recente rechterlijke uitspraken spelen contractklappen een rol.

EEN Zaak bij het Gerechtshof Arnhem-Leverton, Een werknemer is veroordeeld voor belangenverstrengeling en ander financieel wangedrag. In 2013 ontving de werknemer een bonus van EUR 80.000 voor een klanttransactie, hoewel dezelfde transactie later leidde tot een verlies van UR 5,5 miljoen. De werkgever wilde daarom de helft van de bonus terugbetalen. Hoewel het hof begreep dat de werkgever de volledige bonus niet redelijk vond na het miljoenenverlies, had de werkgever de werknemer adequaat en tijdig moeten informeren over de volledige voorwaarden van de bonus. De werknemer had ook recht op een totale bonus van EUR 120.000 voor 2019, omdat de clausule terugclausule – waarin staat dat de werknemer alleen in aanmerking komt voor de bonus als aan “administratieve regels” wordt voldaan – niet duidelijk genoeg is.

READ  Chasing Unicorns - in Nederland gevestigde VC brengt een playbook uit voor Knight Capital-schaling

De Kantonrechter in Almere Op grond van de statuten van de vereniging ontdekte de directeur een dakspantclausule waarin stond dat hij geen recht had op een bonus als hij niet “actief werkte”. Na de herstructurering is de directeur met plantageverlof geplaatst vanaf juni 2020 tot aan zijn ontslag op 1 april 2021, met de mededeling dat hij zijn bonus zou blijven uitbetalen tot zijn werk voltooid was. De kantonrechter oordeelde dat het bedrijf het risico droeg om de directeur met plantageverlof te plaatsen.

Kantonrechter in Amsterdam Een uitspraak gedaan in een miljoenenfraudezaak onder de verantwoordelijkheid van een bepaalde werknemer. Deze werknemer ontving jaarlijks een variabele bonus en de werkgever weigerde deze uit te betalen toen de fraude aan het licht kwam. Omdat de variabele bonus niet aan bepaalde voorwaarden was onderworpen, behield de werknemer volgens de kantonrechter zijn recht op die variabele bonus.

Conclusie

Clapback-clausules geven niet altijd het resultaat dat de werkgever wil. Frauduleuze werknemers kunnen ook hun rechten op bonussen behouden. Werkgevers moeten werknemers duidelijk maken wanneer ze de bonus kunnen opnemen. Ook mag de werkgever geen exclusieve rechten hebben om de clubback te activeren. Als aan deze voorwaarden is voldaan, is een dakspaanregel geldig. Als er echter geen clapback-clausule is overeengekomen of de clapback-clausule niet voldoet aan de hierboven beschreven wettelijke vereisten, heeft een werkgever nog steeds de mogelijkheid om de bonus in te trekken. Er kan worden gesteld dat als er bijvoorbeeld fraude heeft plaatsgevonden, de bonus moet worden terugbetaald op basis van de fout. Tegen het foutargument is door de werkgevers in bovengenoemde zaken beroep ingesteld bij de Plaatsvervangend Rechtbank Arnhem-Liverton en Amsterdam.

READ  Cheshire Mammoth Cheese staat in Castle, hét kaasmagazine van Nederland! / iBerkshires.com