juli 5, 2022

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Brexit Blog 13: Erkenning en handhaving van Britse uitspraken in Nederland: de Nederlandse regering geeft enkele richtlijnen

Op 13 december 2021 heeft de Nederlandse regering gereageerd op Kamervragen over de ratificatie en handhaving van post-Brexit UK-uitspraken in Nederland (Antwoorden). Sommige Nederlandse beoefenaars, juristen en ten minste één bepaalde rechtbank voerden aan dat de partijen konden terugkeren naar de ‘oude’ conferentie van 1967 over wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke zaken tussen het VK en Nederland (1967-conferentie). De regering stelt zich op het standpunt dat het verdrag van 1967 niet meer van toepassing is. Hoe worden Britse uitspraken na de Brexit erkend en ten uitvoer gelegd in Nederland?

De herstructurering van de regelgeving in Brussel I en het vertrek van het VK uit de conferentie van Lugano in 2007

onze vorige Brexit-blog12 We bespraken de herstructurering van de regelgeving in Brussel I en de Conferentie van Lugano in 2007 die niet langer van toepassing is op het VK.

Ondanks pogingen van het VK om weer deel te nemen aan de Lucano-overeenkomst van 2007, heeft de Europese Commissie dit verhinderd, met het argument dat de conferentie een aanvulling was op de economische betrekkingen van de EU met de lidstaten van de Europese Vrijhandelsunie. De fundamentele vrijheden en het beleid van de interne markt zijn niet opgenomen in de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen het VK en de EU. Europese Commissie overweegt multilateraal verdrag van 2005 van Den Haag 2005 Haagse Conferentie) En de uitvoering van de goedkeuringen en uitspraken van de Haagse Conferentie van 2019 (2019 Oordeelconferentie) Passend kader voor justitiële samenwerking met het VK in burgerlijke en handelszaken.

Gezien de serieuze juridische dienstverlening en handelsrelatie tussen het VK en de EU (en met name Nederland), heeft de Nederlandse regering betoogd dat de opname van het VK in de Lucano-overeenkomst van 2007 rechtsmiddelen zou bieden aan bedrijven en burgers in grensoverschrijdende geschillen. . Op dit moment is het echter niet mogelijk voor het VK om deel te nemen aan de Conferentie van Lugano 2007. De Nederlandse regering merkte in haar reactie op dat bij de verdere bespreking van het verzoek van het VK om deel te nemen aan de Conferentie van Lugano 2007 rekening wordt gehouden met alle relevante overwegingen en ervoor wordt gezorgd dat dit op een later tijdstip plaatsvindt.

READ  Van Gaal selecteert Janssen en Karsdorp in selectie Voorlopig Nederland

Erkenning en tenuitvoerlegging van Britse uitspraken na de Brexit in Nederland

Advocaten, wetenschappers en een Nederlandse rechtbank (ECLI: NL: RBOVE: 2018: 4365) De conferentie van 1967 zal naar verwachting de erkenning en tenuitvoerlegging van Britse uitspraken na de Brexit in Nederland regelen. Na de toetreding van het VK tot de Conferentie van Brussel in 1968, heeft de Nederlandse regering nu verduidelijkt dat de Conferentie van 1967 is gewijzigd en haar relevantie voor het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden heeft verloren. Tot op heden is het Verdrag van 1967 alleen in praktijk gebracht op (i) het eiland Man, Guernsey en Jersey en (ii) het Caribisch gebied van Nederland.

  • Haagse Conferentie 2005: Deze Conferentie regelt de erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen op basis van Exclusief Bevoegdheidsregel in het voordeel van de rechtbanken van een van de verdragsluitende staten. Zowel Nederland (via de Europese Unie) als het Verenigd Koninkrijk zijn partij bij de conferentie.
  • Haagse Oordeelsconferentie 2019: in de toekomst kan de 2019 Judgments Conference geschikt zijn. Momenteel hebben alleen Costa Rica, Israël, de Russische Federatie, Oekraïne en Uruguay de conferentie ondertekend. Met steun van de Nederlandse regering bereidt de Europese Unie een consensusbesluit voor. Evenzo overweegt het VK deze conferentie goed te keuren.
  • Nederlands internationaal privaatrecht: Op dit moment biedt het Nederlandse nationale recht het juridische kader voor accreditatie en handhaving als het Haags Verdrag van 2005 niet van toepassing is. Bedoeld in artikel 431 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (TCCB). Volgens artikel 431 BW kan de gerechtsdeurwaarder de zaak opnieuw voorleggen aan de relevante Nederlandse rechter om een ​​Nederlandse (gebonden en uitvoerbare) beslissing te verkrijgen. De Nederlandse rechter kan een uitspraak doen in overeenstemming met de Britse uitspraak zonder de gegrondheid ervan te beoordelen als aan alle volgende (zogenaamde) voorwaarden is voldaan. Cosprom-criteria) is voldaan: (a) de Britse rechtbank moet bevoegd zijn op internationaal aanvaardbare basis; (b) het oordeel van het VK moet het resultaat zijn van handelingen die voldoen aan algemeen aanvaarde normen voor een eerlijk proces; (c) de erkenning van het Britse vonnis mag niet in strijd zijn met de openbare orde; En (d) de Britse uitspraak is in overeenstemming met de eerdere beslissing van de rechtbank tussen dezelfde partij in het geschil over hetzelfde onderwerp en dezelfde reden voor de actie. Als aan deze criteria wordt voldaan, zal een Nederlandse rechter het Britse vonnis effectief opnemen in het “nieuwe” Nederlandse vonnis.
READ  De Nederlandse vakbond roept op tot een standaard 30-urige werkweek in Nederland

Het is de vraag welke (internationale) regels Britse vonnissen in Nederland erkennen en ten uitvoer leggen. De antwoorden van de Nederlandse regering geven houvast:

Met andere woorden, uitspraken die na de Brexit in het VK zijn verkregen op grond van het Verdrag van Den Haag van 2005 (indien van toepassing) en in ieder geval op basis van 431 TCCB, kunnen gemakkelijk worden erkend en ten uitvoer worden gelegd. Als de laatste route wordt gevolgd, moet eerst de Nederlandse uitspraak (in een Nederlandse gerechtelijke procedure) worden verkregen.

Tot slot zal het kabinet naar verwachting in het voorjaar van 2022 in haar reactie op de wijziging van 431 Rv aanbevelingen doen aan de Nederlandse Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht. Het doel is om een ​​volwaardige wettelijke regeling voor accreditatie in te voeren. En tenuitvoerlegging van vonnissen van landen die geen executieovereenkomst met Nederland hebben.