februari 7, 2023

arubanieuws

WE zijn de toonaangevende aanbieder van kwalitatief Nederlands nieuws in het Engels voor een internationaal publiek.

Akon herverzekert langlevenrisico in Nederland

Den Haag, 15 december 2021 – Akon maakt vandaag bekend dat het een groot deel van zijn langlevenrisico heeft herverzekerd bij Insurance Group of America, Incorporated (RGA) in Nederland. Deze transactie verbetert het risicoprofiel van het Nederlandse Levenbedrijf en maakt kapitaal vrij tegen aantrekkelijke voorwaarden. Akon verwacht van dit bedrijf regelmatig afdrachten als gevolg van maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen.

De herverzekeringsovereenkomst biedt bescherming tegen langlevenrisico’s die samenhangen met EUR 7 miljard pensioenverplichtingen. De Risico-overdracht gaat in op 31 december 2021. Het herverzekerde bedrijf zal doorgaan totdat het volledig operationeel is. Deze transactie omvat onder meer slapers en uitkeringen van gepensioneerden en nabestaanden, wat kan leiden tot zeer lange uitlooptijden. Deze herverzekering beschermt Akon tegen de mogelijke nadelige financiële gevolgen van het langlevenrisico gedurende de gehele looptijd van de polis tegen aantrekkelijke kapitaalkosten. Deze transactie volgt op een vergelijkbaar herverzekeringskader voor langleven dat in december 2019 door Aegon is geïmplementeerd. Samen verminderen deze deals het risico op lange termijn van het Nederlandse levenbedrijf met ongeveer 40%. Deze herverzekeringsovereenkomsten hebben geen invloed op de diensten en garanties die Aegon aan haar polishouders verleent.

“Deze langlevenherverzekeringsovereenkomst is opnieuw een bilaterale stap die is gezet om de waarde van ons Nederlandse levenbedrijf te vergroten”, zegt Lord Fries, CEO van Aegon NV. Dit is weer een stap op weg naar het creëren van een consistente, regelmatige en betrouwbare cashflow uit de business en het Dutch Life-bedrijf.”

Het rendement op de Nederlandse Life Business Solvency II-ratio zal naar verwachting circa 15% -punt bedragen. Dit komt overeen met een stijging van ongeveer 5% van de Solvency II-ratio van de groep. Het werkkapitaal van het Nederlandse Levenbedrijf zal worden teruggebracht tot EUR 40 miljoen per jaar aan het begin en tot minder dan 15 15 miljoen per jaar aan het einde van de IFRS-operatie. De vorming van werkkapitaal en de operationele output zullen in de loop van de tijd afnemen naarmate de looptijd van de herverzekerde portefeuille ouder wordt.

Aeon verwacht de reguliere kwartaalbetalingen van het Nederlandse Levenbedrijf in het eerste kwartaal van 2022 te verhogen van EUR 25 miljoen naar EUR 50 miljoen. Het volgt de managementstappen die het afgelopen jaar zijn genomen om de kapitaalpositie te versterken en het risicoprofiel te verbeteren. , En verhoging van de kapitaalproductie.

Over Akoni

De wortels van Akon gaan meer dan 175 jaar terug – vanaf de eerste helft van de negentiende eeuw. Sindsdien is Akon uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met vestigingen in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Tegenwoordig is Akon een van ’s werelds toonaangevende financiële dienstverleners, die levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer aanbiedt. De missie van Aegon is mensen te helpen hun hele leven financiële zekerheid te bereiken. Meer info op aegon.com.

READ  Demonstraties tegen Pak breken uit in Nederland terwijl de wereld 14 jaar van aanslagen van 26/11 herdenkt

Verklaringen doorsturen
De verklaringen in dit document, die geen historische feiten zijn zoals gedefinieerd in de Amerikaanse Private Securities Reform Act van 1995, zijn toekomstgerichte verklaringen. Hieronder volgen de termen die dergelijke perspectiefverklaringen identificeren: doel, geloof, evaluatie, doel, doel, kan, verwacht, anticiperen, voorspellen, plannen, tellen, plannen, nastreven, willen, voorspellen, streven, kunnen, hopen, verlangen en betrekking hebben naar het ego Gelijkaardige uitdrukkingen. Deze rapporten zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en bevatten risico’s, onzekerheden en veronderstellingen die moeilijk te voorspellen zijn. Aeon aanvaardt geen enkele verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te bewerken. Lezers worden gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op deze perspectiefverklaringen die de verwachtingen van het bedrijf op het moment van schrijven weerspiegelen. De werkelijke resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen die zijn uitgedrukt in de perspectiefverklaringen als gevolg van veranderingen die worden veroorzaakt door verschillende risico’s en onzekerheden. Dergelijke risico’s en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Wijzigingen in openbare economische en/of overheidsvoorwaarden, met name in de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk;
 • Veranderingen in de prestaties van financiële markten, inclusief opkomende markten, zijn onder meer:
  • De frequentie en intensiteit van wanbetalingen van emittenten in de vastrentende beleggingsportefeuilles van Akon;
  • De effecten van bedrijfsfaillissementen en/of boekhoudkundige herzieningen op de financiële markten en de waardedaling van door eCon aangehouden aandelen en obligaties; En
  • De gevolgen van afnemende kredietwaardigheid van sommige effecten van de publieke sector en de devaluatie van de overheidspositie van Akon;
 • Veranderingen in de prestaties van Akon’s beleggingsportefeuille en de daling van de ratings van Akon’s rivalen;
 • Het verlagen van een of meer kredietratings van Akon door geaccrediteerde ratingbureaus en de nadelige gevolgen die dergelijke maatregelen kunnen hebben voor het vermogen van Akon om kapitaal aan te trekken en haar liquiditeit en financiële positie;
 • Een dergelijke actie zou de financiële draagkracht van een of meer verzekeringsdochters van Acon verminderen en de nadelige impact die dergelijke actie zou kunnen hebben op de geboekte premies, het behoud van polissen, de winst en de cashflow van haar verzekeringsdochters;
 • Het is noodzakelijk om het effect van de EU Solvency II-vereisten en andere regelgeving binnen zijn rechtsgebied te behouden;
 • Wijzigingen die van invloed zijn op rentestanden en steeds lagere of sneller veranderende rentestanden;
 • Wijzigingen die van invloed zijn op wisselkoersen, met name EUR / USD en EUR / GBP wisselkoersen;
 • Omstandigheden op de kredietmarkten in het algemeen, zoals veranderingen in de beschikbaarheid van kasmiddelen en bijbehorende kosten, zoals bank- en kapitaalmarktfinanciering, evenals veranderingen in de kredietwaardigheid van de kredietnemer en de tegenpartij;
 • Toenemende concurrentie in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en opkomende markten;
 • Door de mens veroorzaakte of door de mens veroorzaakte rampen, met inbegrip van natuurrampen, terreurdaden, oorlogen en epidemieën, kunnen materiële verliezen veroorzaken en de zaken van Akon aanzienlijk verstoren;
 • Frequentie en ernst van verzekerde schadegevallen;
 • Veranderingen die van invloed zijn op de levensverwachting, mortaliteit, morbiditeit, stabiliteit en andere factoren die de winstgevendheid van Akon’s verzekeringsproducten beïnvloeden;
 • De geplande resultaten van Akon zijn gevoeliger voor complexe wiskundige modellen van financiële markten, overlijden, levensduur en andere dynamische systemen die onderhevig zijn aan schokken en onvoorspelbare volatiliteit. Als de aannames op deze modellen later onjuist blijken te zijn of de fouten in die modellen ontsnappen aan de beperkingen waaronder ze worden gedetecteerd, zullen toekomstige prestaties afwijken van de geplande resultaten;
 • Herverzekeraars die afstand doen van aanzienlijke schrijfrisico’s kunnen hun verplichtingen niet nakomen;
 • Veranderingen in het gedrag van klanten en de publieke perceptie, in het algemeen, gerelateerd aan het soort producten dat Akon verkoopt, onder andere, met inbegrip van wettelijke, regelgevende of zakelijke vereisten om te voldoen aan veranderende verwachtingen van de klant;
 • Klantgerichtheid voor zowel nieuwe producten als distributiekanalen;
 • Aangezien de activiteiten van Acon complexe transacties ondersteunen en afhankelijk zijn van de goede werking van de informatietechnologie, kunnen er systeemcrashes of storingen zijn, inbreuken op de beveiliging of gegevensprivacy, cyberaanvallen, menselijke fouten, het niet beschermen van persoonlijk identificeerbare informatie, veranderingen in operationele praktijken of onvoldoende controle over bedrijven van derden Kan de activiteiten van Akon verstoren, haar reputatie schaden en de resultaten van haar activiteiten, financiële positie en cashflow nadelig beïnvloeden;
 • De impact van acquisities en afwijkingen, herstructureringen, productterugroepingen en andere afwijkingen, waaronder het vermogen van Akon om acquisities te coördineren en verwachte resultaten en consolidaties uit acquisities te verkrijgen;
 • Akon’s falen om het verwachte rendement of operationele capaciteiten te behalen, evenals andere managementinspanningen met betrekking tot kostenbesparingen, contant kapitaal in holding, totale financiële invloed en vrije kasstroom;
 • Wijzigingen in het beleid van centrale banken en/of overheden;
 • Rechtszaken of disciplinaire maatregelen waarbij Akon een aanzienlijke schadevergoeding moet betalen of de manier waarop Akon zaken doet moet veranderen;
 • Concurrentie, wettelijke, regelgevende of fiscale veranderingen voor winst, leveringskosten of vraag naar Acon’s producten;
 • De gevolgen van een (mogelijke) ineenstorting van de EU geheel of gedeeltelijk, of de gevolgen van het vertrek van het VK uit de EU en andere EU-landen die de EU verlaten;
 • Met name veranderingen in wet- en regelgeving zijn van invloed op de efficiëntie van Akon’s activiteiten bij het inhuren en behouden van belangrijk personeel, de belastingheffing van Akon-bedrijven, de producten die Akon verkoopt en de aantrekkelijkheid van bepaalde producten voor haar consumenten;
 • Wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de pensioen-, beleggings- en verzekeringssectoren binnen de jurisdictie van Akon;
 • Initiatieven om normen vast te stellen voor hoogwaardige organisaties zoals de Financial Stability Board en de International Association of Insurance Supervisors of regionale (zoals de EU), nationale of Amerikaanse federale of staatsniveau financiële regelgeving of aanvraag voor AECON, inclusief benoeming door de Financial Stability Board als de Global Institutional Lead Insurer (G-SII); En
 • Wijzigingen in boekhoudregels en -beleid of Akon’s wijziging in de toepassing van dergelijke voorwaarden en beleidslijnen, al dan niet vrijwillig, kunnen van invloed zijn op de resultaten van de jaarrekening, aandeelhoudersaandelen of onvoldoende wettelijk kapitaal.
READ  Door overbevolking en cyberaanvallen in het buitenland was de applicatie direct overbelast

Verdere details over de risico’s en onzekerheden die van invloed zijn op Akon worden beschreven in de documenten die Akon heeft ingediend, waaronder het jaarverslag bij de Nederlandse Commissie voor Financiële Markten en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Deze perspectiefverklaringen hebben alleen betrekking op de datum van dit document. Akon wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verantwoordelijkheid af om updates of wijzigingen aan een van de perspectieven hierin openbaar te publiceren die een verandering of gebeurtenissen, voorwaarden of veranderingen in de verwachtingen van Akon weerspiegelen, behalve zoals vereist door toepasselijke wet- of regelgeving. Omstandigheden waarop een dergelijke verklaring is gebaseerd.

 • 20211215 – PR – Akon herverzekert langere levensverwachting in Nederland